Inwentaryzator zbiorów

ZA 110-5/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku inwentaryzator zbiorów.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (stanowisko w Dziale Zbiorów i Wystaw)
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: Nadwiślańska 2 – 4 Kraków
 5. Zakres obowiązków:
 • nadzór nad procesem ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz ruchu muzealiów,
 • weryfikacja zgodności wartości majątkowej nabytych muzealiów w ciągu roku kalendarzowego,
 • prowadzenie działań związanych z kontrolą zbiorów,
 • nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach dzieł sztuki i pracowniach,
 • nadzór nad procesem prowadzenia kwerend w zbiorach Muzeum,
 • kontrola nad terminowością działań inwentaryzacyjnych (ewidencji i opracowania naukowego),
 • koordynacja działań i obsługa formalno-prawna procesu nabywania zbiorów w tym przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowania i zwrotów depozytów,
 • współpraca przy ustalaniu planów konserwatorskich oraz planu wystaw,
 • koordynacja działań i prowadzenie procesów związanych z transportami i ubezpieczeniem obiektów własnych i obcych,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowania na cele statutowe (w ramach zakresu obowiązków wynikających ze sprawowanego stanowiska),
 • udział w zadaniach i projektach związanych ze statutową działalnością CRICOTEKI w zakresie związanym ze swoim zakresem obowiązków,
 • przygotowywanie oraz wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych dotyczących pracy i procedur w ramach Działu Zbiorów i Wystaw,
 • nadzór nad procesem digitalizacji i udostępniania zbiorów,
 • udział w przygotowywaniu planów digitalizacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz wykonuje prace niezbędne przy realizacji ich digitalizacji,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z wykonywaniem powyższych obowiązków,
 • nadzór / tworzenie dokumentów wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów.
 1. Oferujemy:
 • możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury,
 • zdobycie umiejętności organizacyjnych,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 1. Oczekujemy:

Wymogi minimalne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne: historia sztuki, etnologia, historia, kulturoznawstwo,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 3 lata,
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, inwentaryzacją (w tym m.in.: przechowaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych, ruchem obiektów) oraz prawem autorskim,
 • podstawowa znajomość elektronicznych systemów / programów inwentaryzacyjnych,
 • podstawowa znajomość technologii i procedur związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych,
 • znajomość standardowego oprogramowania biurowego,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym płynną komunikację.

 

Wymagania pożądane:

 

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania pracy,
 • studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa lub konserwacji dzieł sztuki,
 • dorobek naukowy,
 • szkolenia w tym z zakresu prawa autorskiego.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • wysłać pod adres: praca@cricoteka.pl albo
 • złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2 – 4, 30 – 527 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu).

z dopiskiem „Nabór na stanowisko – inwentaryzator zbiorów w terminie do 1 czerwca 2018 r. do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu.