Nabór na stanowisko specjalista: administrator budynku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista: administrator budynku (praca na umowę o pracę na cały etat w równoważnym systemie czasu pracy)

Termin nadsyłania dokumentów; 13 październik 2017 godzina 14:00 (praca@cricoteka.pl)

Data ogłoszenia   2017-10-05 
Forma zatrudnienia   Umowa o pracę
Status naboru   W toku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa i koordynowanie spraw związanych z nieruchomościami Cricoteki w charakterze administratora nieruchomości w celu zapewnienia ich sprawnego działania i/lub funkcjonowania zgodnie w celem i przeznaczeniem wynikającym ze statutu Cricoteki jak i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • zarządzanie nieruchomościami Cricoteki w tym prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami i zapewnieniem infrastruktury technicznej Cricoteki;
 • prowadzenie rozliczeń opłat związanych z nieruchomościami;
 • opracowanie rocznego Harmonogramu Kontroli Technicznych w tym okresowych przeglądów 
  i konserwacji: nieruchomości, instalacji, urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie;
 • opracowanie / aktualizacja Planu kompleksowych kosztów utrzymania związanych z funkcjonowaniem nieruchomości i monitorowanie jego odchyleń;
 • przygotowywanie zakresu merytorycznego usług / dostaw związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów, w tym uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów, zarządzanie i nadzór nad świadczeniem usług związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektu;
 • niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia (i ich monitorowanie) ze strony osób / podmiotów świadczących usługi / dostawy na podstawie umów zawartych z Cricoteką związanych 
  z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów w tym z obsługą ekspozycji;
 • nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi, w tym również związanymi z remontami;
 • dokonywanie odbiorów robót częściowych/ ostatecznych / pogwarancyjnych w stosunku do osób / pomiotów świadczących usługi / dostawy / roboty budowlane na rzecz Cricoteki oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach / usterkach i innych nieprawidłowościach związanych 
  z realizacją umowy, monitorowanie usuwania ich skutków;
 • przygotowanie, organizacja i odbiór prac remontowych;
 • cykliczne przeglądy stanu technicznego obiektów poza przeglądami wynikającymi 
  z harmonogramu w tym zgłaszanie wad i usterek w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców, a następnie monitorowanie ich usuwania;
 • zarządzanie środkami trwałymi, prowadzenie elektronicznej ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie spisów;
 • koordynowanie reagowania i naprawiania usterek dotyczących wystaw, prowadzenie elektronicznego rejestru w formie ewidencji kart dostępu do pomieszczeń w budynkach Cricoteki;
 • udział w procedurach wyboru najemców w tym poprzez przygotowywanie zakresów merytorycznych / technicznych najmu, dzierżawy pomieszczeń;
 • odpowiedzialność za wypożyczanie sprzętu Cricoteki, uczestniczenie w procedurze ustalania stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń Cricoteki;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne;
 • roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną;
 • wysokie zdolności organizacyjne i koordynacyjne;
 • duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Mile wdziane:

 • doświadczenie w administracji budynkiem wyposażonym w system BMS. 

Warunki pracy:

 • praca na umowę o pracę – cały etat w równoważnym systemie czasu pracy;
 • obowiązek pełnienia dyżuru domowego pod telefonem (zgodnie z harmonogramem dyżuru) wraz z przyjazdem do awarii.

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • referencje;
 • krótki opis dotychczasowego doświadczenia (wielkość budynków, rodzaj wykonywanych prac, charakter stanowiska itd),

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

– e-mailem na adres: praca@cricoteka.pl

z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku specjalista: administrator budynku – w terminie do dnia 13 października 2017 do godziny 14:00 /data wpływu/.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, zostaną zaproszone wybrane osoby.