Nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje nowego pracownika na stanowisko specjalisty ds. księgowości:

 

Wymagania niezbędne (formalne):

·        spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

·        wykształcenie średnie lub wyższe;

·        staż pracy na stanowisku Księgowy: minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, minimum 4 lat przy wykształceniu wyższym.

Wymagania dodatkowe:

·      doświadczenie w pracy z programami księgowymi;

·      biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office);

·      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia;

·      skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·      dekretowanie i ewidencja faktur w programie finansowo-księgowym oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, z załączonymi dokumentami;

·       przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;

·      prowadzenie księgowości syntetyczno – analitycznej i uzgadnianie obrotów i sald z kontami księgi głównej na koniec każdego miesiąca;

·      weryfikacja zapisów i sald księgowych, w tym zgodności rozrachunków, dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

·      prowadzenie obrotu bezgotówkowego Cricoteki, przygotowywanie przelewów bankowych, księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych;

·       przygotowanie dokumentacji finansowo – księgowej do zatwierdzeń do wypłaty;

·      prowadzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami, łączenie z windykacją należności (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych);

·      kompleksowe przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie dofinansowań i dotacji ze źródeł zewnętrznych;

·      rozliczanie faktur importu i eksportu oraz różnic kursowych;

·      analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku VAT podatku należnego i naliczonego;

·      prowadzenie rejestru Vat;

·      przygotowanie prawidłowych danych do sporządzenia deklaracji Vat.

Warunki pracy

·       zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony;

·      wymiar czasu pracy: pełny etat;

·      miejsce pracy: Kraków, ul. Nadwiślańska 2 – 4.

Wymagane dokumenty:

·      CV i list motywacyjny;

·      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

·      oświadczenie o niekaralności;

·      oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2 – 4; 30-527 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalisty w dziale księgowości w ODSTK w Krakowie w terminie do 5 listopada 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu.