Specjalista ds. wydawnictw

ZA 110-7/2018

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. wydawnictw w Dziale Upowszechniania i Wydarzeń

 1. Forma zatrudnienia umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy:½ etatu 
 3. Norma czasu pracy:równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2­­­-4 Kraków

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • 3 lata doświadczenia w pracy jako redaktor/korektor tekstów z dziedziny sztuki;
 • znajomość zagadnień w zakresie procedur dotyczących Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontekście druków reklamowych i publikacji książkowych w instytucji kultury;
 • umiejętność planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania;
 • znajomość specyfiki współpracy z projektantami/grafikami oraz drukarniami;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • znajomość twórczości Tadeusza Kantora;
 • doświadczenie jako redaktor prowadzący publikacje naukowe z dziedziny sztuki;
 • znajomość drugiego języka obcego;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planów realizacji działalności wydawniczej;
 • przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej działalności wydawniczej;
 • wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zatwierdzonymi planami i budżetem;
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie przygotowania i produkcji publikacji (autorzy tekstów, tłumacze, korektorzy, redaktorzy, autorzy zdjęć, studia graficzne, DTP, drukarnie, itp.);
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczym;
 • pozyskiwanie pozwoleń i praw do wykorzystywanych zdjęć i ilustracji;
 • redagowanie i korekta krótkich tekstów promocyjnych związanych z bieżącą działalności CRICOTEKI;
 • opracowywanie tekstów na stronę internetową w zakresie nadzorowanych wydawnictw;
 • współpraca przy popularyzacji wydawnictw, w szczególności przy organizowaniu spotkań autorskich, dyskusji, paneli wokół wydawnictw;  
 • współpraca z innymi działami Cricoteki przy tworzeniu oferty wydawniczej instytucji;

 

 Co oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • Współpracę z ambitnym zespołem;

 

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 czerwca 2018 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalista ds. wydawnictw”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 20 czerwca 2017 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.