Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę – cały etat
 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się stanowisko GŁÓWNY KSIEGOWY, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego. Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 1. Wymagania dotyczące wykształcenia:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Mile widziane:
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w dziale księgowości
 • bardzo dobra znajomością i umiejętnością stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych,
 • posiadanie doświadczenia w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność, rzetelność i zdolności analitycznego myślenia,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • biegła znajomością pakietu MS Office (m.in. Excel i Word)
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.,
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 • planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie ze zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów,
 • raportowanie stanu finansowego instytucji wg. ustalonych procedur i określonych terminów,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo – księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych,
 • nadzorowanie pracy działu finansowego, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo – księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
 • nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
 • współpraca ze wszystkim działami instytucji w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania finansowego poszczególnych przedsięwzięć,
 • reprezentacja Instytucji na spotkaniach.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie/praktyka w księgowości w instytucji publicznej / kultury,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego.
 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11.01.2020 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko Główny Księgowy”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia .13.01.2020 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.