Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.
Data publikacji strony internetowej: 2012-07-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Część materiałów graficznych nie posiada alternatywnych tekstów. Niski kontrast odnośników bez użycia wtyczki dostosowującej wygląd strony do potrzeb użytkowników. Ostatnia samoocena dostępności strony została dokonana przy użyciu strony https://wave.webaim.org w dniu 31.03.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Żabińska, adres mail: zabinska@cricoteka.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 12 442 77 70
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń Cricoteki jest dostępna dla osób o utrudnionym poruszaniu się. Osobom poruszającym się na wózku najłatwiej dostać się do budynku z placu Cricoteki, na który można wjechać po niewielkiej rampie od strony Kładki Bernatka (obok schodów prowadzących do głównego wejścia) oraz szerszy, ale bardziej stromy podjazd przy Starym Budynku. Na klatce schodowej jest winda prowadząca do kas i szatni na poziomie -1, do sal wystawowych i sali edukacyjnej na poziomie 3, oraz do kawiarni na poziomie 4.
 
Dostanie się do budynku głównym wejściem jest możliwe schodami, które są wyposażone w podnośnik dla wózków. W razie potrzeby skorzystania z tego wejścia kontakt do ochrony: 12 442 77 70, wew. 100. Osoba poruszająca się na wózku może dostać się w ten sposób do obiektu z pomocą pracownika obiektu lub asystenta.
 
Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wszystkich piętrach – na poziomie -1, na poziomie 0 obok sali teatralnej, na 3. piętrze obok sali edukacyjnej, na 4. piętrze w kawiarni.
 
W recepcji budynku istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 
Kasa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Kontakt do koordynatorki dostępności:
 
Olga Curzydło, curzydlo@cricoteka.pl
 
tel. 506 164 487, 12 442 77 70, wew. 121
 
Szczegóły na temat sposobu dotarcia do budynku dla osób niewidomych: https://www.cricoteka.pl/pl/dojazd-do-budynku-wzrok/
 
Szczegóły na temat poruszania się w budynku dla osób niewidomych: https://www.cricoteka.pl/pl/informacje-ogolne-wzrok/
 
Więcej informacji na temat dostępności Cricoteki: https://www.cricoteka.pl/pl/dostepnosc
 
Pracujemy nad pełnym dostosowaniem strony, w tym uzupełnieniem alternatywnych tekstów (audiodeskrypcji) do materiałów graficznych, publikowanych przed 2020 r. Strona jest w trakcie przebudowy, co oznacza możliwość tymczasowej jej niedostępności, którą staramy się na bieżąco korygować. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: dostepnosc@cricoteka.pl.