Inwentaryzator zbiorów

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje osoby do pracy

na stanowisku inwentaryzator zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: ¼ etatu
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: Nadwiślańska 2–4 Kraków
 5. Zakres obowiązków:
 • nadzór nad procesem ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz ruchu muzealiów,
 • weryfikacja zgodności wartości majątkowej nabytych muzealiów w ciągu roku kalendarzowego,
 • prowadzenie działań związanych z kontrolą zbiorów,
 • nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum Tadeusza Kantora na wystawach, w magazynach dzieł sztuki i pracowniach,
 • nadzór nad procesem prowadzenia kwerend w zbiorach Muzeum,
 • kontrola nad terminowością działań inwentaryzacyjnych (ewidencji i opracowania naukowego),
 • koordynacja działań i obsługa formalno-prawna procesu nabywania zbiorów w tym przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowania i
 • zwrotów depozytów,
 • współpraca przy ustalaniu planów konserwatorskich oraz planu wystaw,
 • koordynacja działań i prowadzenie procesów związanych z transportami i ubezpieczeniem obiektów własnych i obcych,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowania na cele statutowe (w ramach zakresu obowiązków wynikających ze sprawowanego stanowiska),
 • udział w zadaniach i projektach związanych ze statutową działalnością CRICOTEKI w zakresie związanym ze swoim zakresem obowiązków,
 • przygotowywanie oraz wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych dotyczących pracy i procedur w ramach Muzeum Tadeusza Kantora,
 • nadzór nad procesem digitalizacji i udostępniania zbiorów,
 • udział w przygotowywaniu planów digitalizacji zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora (oraz wykonywanie prac niezbędnych przy realizacji ich digitalizacji)
 • prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z wykonywaniem powyższych obowiązków,
 • nadzór nad wewnętrznym ruchem muzealiów / tworzenie dokumentów zewnętrznego ruchu muzealiów.
 1. Oferujemy:
 • możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury,
 • zdobycie umiejętności organizacyjnych,
 1. Oczekujemy:

Wymogi minimalne:

 • wykształcenie minimum średnia\e
 • udokumentowane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 5 lat,
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, inwentaryzacją (w tym m.in.: przechowaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych,
 • ruchem obiektów) oraz prawem autorskim,
 • podstawowa znajomość elektronicznych systemów / programów inwentaryzacyjnych,
 • podstawowa znajomość technologii i procedur związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych,
 • znajomość standardowego oprogramowania biurowego,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym płynną komunikację

Wymagania pożądane:

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania pracy,
 • studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa lub konserwacji dzieł sztuki,
 • szkolenia w tym z zakresu prawa autorskiego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 grudnia 2018 r. na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku inwentaryzator zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 2 stycznia 2019 r. zostaną zaproszone wybrane osoby.

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.