Technik obiektu

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko technik obiektu
1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat (stanowisko w Dziale Administracyjnym)
3. Norma czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy
4. Miejsce wykonywanej pracy: Nadwiślańska 2 – 4 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Utrzymanie budynków przy ul. Nadwiślańskiej oraz lokalu przy ul. Siennej w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby;
• Codzienna obsługa techniczna budynku;
• Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji;
• Pozostawanie w gotowości na wypadek awarii oraz usuwanie awarii i usterek;
• Udział przy pracach związanych z przygotowywaniem wystaw i wydarzeń kulturalnych (drobne prace montażowe, drobne prace porządkowe, pomoc w załadunku i rozładunku);
• Wsparcie operacyjne Koordynatora, Administratora Obiektu.

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne;
• Zdolność do pracy na wysokości;
• Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność;

Mile widziane
• Uprawnienia SEP G1 E i D będą dodatkowym atutem;
• Udokumentowane doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków, obsłudze instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, instalacji klimatyzacyjnej i urządzeń sanitarnych co najmniej 6 miesięcy;
• Doświadczenie w administracji budynkiem wyposażonym w system BMS;
• Umiejętność załatwiania rzeczy niemożliwych i „na wczoraj”.

Wymagane dokumenty formalne:
• życiorys (CV);
• krótki opis dotychczasowego doświadczenia (wielkość budynków, rodzaj wykonywanych prac, charakter stanowiska itd);
• skany dokumentów poświadczających wykształcenie i ewentualnie posiadane uprawnienia.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: praca@cricoteka.pl z dopiskiem: Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku technik obiektu – w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogę nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, które będą dobywać się od 16 lipca 2018 r. zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
• Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
• Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
• Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
• Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
• W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
• Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.